با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

شهد عشق

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۸۹

من از شهد چشمان تو لبریزم
کودک مان عسل می نوشد

۳۰ مارچ ۲۰۱۰

BLP0098990_P

نوشتن دیدگاه

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)