با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

صلح

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

خدایم
همه ی خدایان
و
مذهب ام
همه ی مذهب هاست
“دنیا”
وطن و
“عشق”
زبان ام.

چالمرز
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱

نوشتن دیدگاه

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)