با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

چیزی به نام “من”

سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۱

هیچ کس شاید به اندازه من ننشسته باشد این طرف و آن طرف  کسانی که از خونش هستند را نقد کرده باشد. شاید چون هویت خود را در شبکه ای از پیوندهای خونی نمی بینم. همانطور که در مفهومی به نام وطن.

نوشتن دیدگاه

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)