با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

… یک شعر

چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۱

اتاق کار من

مثل جزیره ای در شمال سوئد

در حسرت آفتاب می ماند

من در حسرت آرامش

دنیای دو نفره ای

که رئیس جمهورش تو باشی و من

دولتش تو باشی و من

تمام انرژی هایش تو باشی و من

و تمام خیابان هایش

از صدای تو و من پر باشد

و اتاق خواب اش از صدای تو و من

و التماس کودکی که هرگز نمی آید

زیر خنده ی ریز ما در شب گم بشود

۲۶ جون ۲۰۱۱

نوشتن دیدگاه

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)